Trắc nghiệm Vị trí tương đối của hai đường tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 821 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì có một điểm chung duy nhất


Câu 2:

Nếu hai đường tròn không cắt nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hai đường tròn không cắt nhau thì không có điểm chung


Câu 3:

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; r) với R > r cắt nhau tại hai điểm phân biệt và OO’ = d. Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Hai đường tròn (O; R) và (O’; r) (R > r) cắt nhau.

Khi đó (O) và (O’) có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn AB.

Hệ thức liên hệ R – r < OO’ < R + r


Câu 4:

Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài (O; R) và (O’; r) với R > r và OO’ = d. Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nên hệ thức liên hệ d = R + r


Câu 5:

Cho đường tròn (O) bán kính OA và đường tròn (O’) đường kính O’A. Nếu OO’= |OA – O’A| thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu OO’= |OA – O’A| thì hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong tại A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận