100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao (P1)

  • 27417 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số sau: y = tan2xsinx +1cot(3x+π6)

Xem đáp án

Đáp án D

Tìm tập xác định của hàm số sau y = tan2x / (sinx + 1) + cot(3x + pi / 6): A.R\{kpi/2,k thuộc Z} (ảnh 1)


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số: y = tan5xsin4x -cos3x

Xem đáp án

Đáp án D

Tìm tập xác định của hàm số y= tan5x / sin4x - cos3x: A.R\{pi/10+kpi/5, k thuộc Z} B.R\{pi/2+k2pi, k thuộc Z} (ảnh 1)

Điều  kiện:

Tìm tập xác định của hàm số y= tan5x / sin4x - cos3x: A.R\{pi/10+kpi/5, k thuộc Z} B.R\{pi/2+k2pi, k thuộc Z} (ảnh 2)

 


Câu 3:

Tập xác định của hàm số: y = cotxcosx -1

Xem đáp án

Đáp án C

Tập xác định của hàm số y = cotx / cosx - 1: A.R\{kpi/2, k thuộc Z} B.R\{pi/2+kpi, k thuộc Z} C.R\{kpi, k thuộc Z} D.R (ảnh 1)


Câu 4:

Hàm số y = 2 - sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số có tập xác định R khi  m cosx + 1 > 0, ∀x (*) .

Khi m = 0 thì (*) luôn đúng nên nhận giá trị m = 0.

Khi m > 0 thì mcosx + 1 ∈ [-m + 1; m + 1] nên (*) đúng khi -m + 1 > 0 => 0 < m < 1.

Khi m < 0 thì mcosx + 1 ∈ [m + 1; -m + 1] nên (*) đúng khi m + 1 > 0 => -1 < m < 0

Vậy giá trị m thoả mãn là -1 < m < 1.


4.5

Đánh giá trung bình

71%

29%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Nguyễn Dung

thầy dạy rất hay ạ

2 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

L

2 năm trước

Linh Ngoc Dang

H

1 năm trước

Hiếu Nguyễn

H

1 năm trước

Hiếu Trần Quang

V

1 năm trước

Vừ Tủa

Tốt
T

10 tháng trước

Thu Huyền Lương Thị

Bình luận


Bình luận

World of SINECOS
17:28 - 14/10/2020

ở câu 2, cả A,B,C đều sai mới phải

Hải Nguyễn Công
17:34 - 14/10/2020

Ở câu c, chỗ -pi/14 phải sửa lại thành pi/14 mới đúng.