Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải (P11)

  • 16029 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm chu kì của hàm số y=sin25x.cos25x

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Tính tổng S các nghiệm của phương trình

(2cos2x + 5)(sin4x – cos4x) + 3 = 0 trong khoảng 0;2π

Xem đáp án

Xét phương trình: (2cos2x + 5)(sin4x – cos4x) + 3 = 0

⇔ (2cos2x + 5)(sin2x – cos2x) + 3 = 0

⇔ - (2cos2x + 5)cos2x + 3 = 0

⇔ - 2cos22x - 5cos2x + 3 = 0

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{\rm{cos}}2x = \frac{1}{2}\\\cos 2x =  - 3(L)\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow {\rm{cos}}2x = \frac{1}{2}\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{6} + k\pi \\x =  - \frac{\pi }{6} + k\pi \end{array} \right.,k \in \mathbb{Z}\)

Vì \(x \in \left( {0;2\pi } \right)\) nên \(\left[ \begin{array}{l}0 < \frac{\pi }{6} + k\pi  < 2\pi \\0 <  - \frac{\pi }{6} + k\pi  < 2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - \frac{1}{6} < k < \frac{{11}}{6}\\\frac{1}{6} < k < \frac{{13}}{6}\end{array} \right.\)

Mà \(k \in \mathbb{Z}\)

\(\left[ \begin{array}{l}k \in \left\{ {0;1} \right\} \Rightarrow x = \frac{\pi }{6},x = \frac{{7\pi }}{6}\\k \in \left\{ {1;2} \right\} \Rightarrow x = \frac{{5\pi }}{6},x = \frac{{11\pi }}{6}\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow x \in \left\{ {\frac{\pi }{6},\frac{{5\pi }}{6},\frac{{7\pi }}{6};\frac{{11\pi }}{6}} \right\}\)

Vậy tổng các nghiệm \(S = \frac{\pi }{6} + \frac{{5\pi }}{6} + \frac{{7\pi }}{6} + \frac{{11\pi }}{6} = 4\pi \).

Chọn B.


Câu 5:

Tìm chu kì của hàm số y=sin3x+π4

Xem đáp án

Chọn D

F là hàm số tuần hoàn với chu kì T = 2π3 trên 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hương giang khúc

U

1 năm trước

Uyên Đỗ

5 tháng trước

Đinh Thị Lợi

Bình luận


Bình luận