Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 6)

  • 544 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 2:

Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S=t3+3t2+5t+2, trong đó t tính bằng giây và S tính bằng mét. Xác định gia tốc của chuyển động khi t = 3.

Xem đáp án
Chọn B

Ta có S'=3t2+6t+5S''=6t+6.

Vậy gia tốc của chuyển động khi S''(3)=6.3+6=24 m/s2

Câu 3:

Cho a, b, x > 0, a > b và b,x1 thóa mãn logxa+2b3=logxa+1logbx2.

Khi đó biểu thức P=2a2+3ab+b2(a+2 b)2 có giá trị bằng

Xem đáp án
Chọn B
logxa+2b3=logxa+1logbx2logxa+2b3=logxa+logxba+2b3=aba+2b=3aba2+4ab+b2=9aba25ab+4 b2=0(ab)(a4 b)=0a=4 b vì a > b
Với a = 4b ta có P=2a2+3ab+b2(a+2b)2=54

Câu 4:

Cho hệ phương trình x2yyx1=2x2yx2y1=0 có nghiệm duy nhất xo;yo. Tính x0y0

Xem đáp án

Chọn D

Ta có x2yyx1=2x2y(1)x2y1=0  (2) . Điều kiện: x1y0

Từ (2) suy ra x=2y+1 thế vào (1) ta được:

(2y+1)2yy2y=2(2y+1)2y(y+1)2y=2y+2(y+1)(2y2)=0y+1=02y2=0y=1y=2. Vì y0 nên y=2x=5.

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất xo;yo=(5;2). Suy ra xoyo=52=3.

Câu 5:

Các điểm M, N, P, Q trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn lần lượt của các số phức z1, z2, z3, z4. Khi đó w=3z1+z2+z3+z4 bằng

Xem đáp án
Chọn B

Ta có: z1=3+2i,z2=2i,z3=3+i,z4=22i.

Suy ra w=3(3+2i)+(2i)+(3+i)+(22i)=6+4i.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận