Logarit

  • 615 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Logarit cơ số a của b kí hiệu là:

Xem đáp án

Số logab được gọi là lôgarit cơ số a của b.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điều kiện để logab có nghĩa là:

Xem đáp án

Điều kiện để \[{\log _a}b\] có nghĩa là \[0 < a \ne 1,b > 0\].

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho \[a > 0;a \ne 1,b > 0\], khi đó nếu \[lo{g_a}b = N\;\] thì:

Xem đáp án

Cho \[a > 0;a \ne 1,b > 0\]  khi đó nếu \[{\log _a}b = N\] thì\[{a^N} = b\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Với điều kiện các logarit đều có nghĩa, chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Ta có: \[{\log _a}\left( {bc} \right) = {\log _a}b + {\log _a}c(0 < a \ne 1;b,c > 0)\]

\[{\log _a}\left( {\frac{b}{c}} \right) = {\log _a}b - {\log _a}c(0 < a \ne 1;b,c > 0)\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn công thức đúng:

Xem đáp án
Từ công thức\[{\log _{{a^n}}}b = \frac{1}{n}{\log _a}b(0 < a \ne 1;b > 0;n \ne 0)\]  ta thấy chỉ có đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận