Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn có đáp án (Tiếp) (Vận dụng)

  • 1152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức 14712+15513:175

Xem đáp án

14712+15513:175=2.7712+5.3513:175

=72112+53113.75=75.75

=7+5.75=75=2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức 10+2105+2+30651:1256

Xem đáp án

10+2105+2+30651:1256=100405+2+5.6551:1256

=205+25+2+65151:1256=25+6256

=25262=206=14

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho ba biểu thức P = xy+yx; Q = xx+yy; R = x  y. Biểu thức nào bằng với biểu thức xyx+y với x, y không âm?

Xem đáp án

P=xy+yx=x2y+y2x=xyx+y

Q=xx+yy=x3+y3=x+yxxy+y

R=x-y=x2y2=xyx+y

Vậy R=xyx+y

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho ba biểu thức M =x+y2; N=xxyyxy; P =xyx+y. Biểu thức nào bằng với biểu thức x + xy+ y với xy, x, y không âm

Xem đáp án

M=x+y2=x2+2x.y+y2=x+2xy+y

N=xxyyxy=x3y3xy=xyx+xy+yxy=x+xy+y

P=xyx+y=x2y2=xy

Vậy N = x + xy + y

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận