Trắc nghiệm Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau có đáp án

  • 1003 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết phương trình đường thẳng d biết d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1

Xem đáp án

Gọi phương trình đường thẳng d cần tìm là y = ax + b (a khác 0)

Vì d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng −2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1 nên d đi qua hai điểm A (0; 2); B (1; 0).

Thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng d ta được:

a.0 + b = −2 = > b = −2

Thay tọa độ điểm B và b = −2 vào phương trình đường thẳng d ta được

a.1 – 2 = 0 <= > a = 2

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = 2x − 2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Viết phương trình đường thẳng d biết d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ −4

Xem đáp án

Gọi phương trình đường thẳng d cần tìm là y = ax + b (a khác 0)

Vì d cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ −4 nên d đi qua hai điểm A(0;3); B(−4;0).

Thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng d ta được:

a.0 + b = 3b = 3

Thay tọa độ điểm B vào phương trình đường thẳng d ta được

a.(4) + 3 = 0 a=34

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y=34x+3

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận