Trắc nghiệm Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 829 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' có nghiệm duy nhất khi

Xem đáp án

Đáp án A

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c'

- Hệ phương trình có nghiệm duy nhất aa'bb'

- Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'

- Hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 2:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c'(các hệ số a’; b’; c’ khác 0) vô số nghiệm khi?

Xem đáp án

Đáp án B

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c'có vô số nghiệm khi d: ax + by = c và d’: a’x + b’y = c’ trùng nhau, suy ra hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 3:

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c' (các hệ số khác 0) vô nghiệm khi?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c' (các hệ số khác 0)

- Hệ phương trình có nghiệm duy nhất aa'bb'

- Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'

- Hệ phương trình có vô số nghiệm aa'=bb'=cc'


Câu 4:

Hệ phương trình ax+by=ca'x+b'y=c' có các hệ số khác 0 và aa'=bb'cc'. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=ca'x+b'y=c'(a’; b’; c’ khác 0)

Hệ phương trình vô nghiệm aa'=bb'cc'


Câu 5:

Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ 2x+y=33x2y=7

Xem đáp án

Đáp án C

Xét hệ phương trình 2x+y=33x2y=7 có 2312 nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận