Khái niệm và tính chất bất đẳng thức

  • 2023 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 32 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nếu a>b và c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Áp dụng tính chất: Nếu a>b và c>d thì a+c>b+d, từ đó suy ra a-d>b-c.

Đáp án là C.


Câu 2:

Nếu a, bc là các số bất kì và a > b thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Áp dụng tính chất: Nếu a>b và c là số bất kì thì a + c > b + c.

Đáp án là C.


Câu 3:

Nếu a>b và c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Áp dụng tính chất: Nếu a>b và c>d thì a+c>b+d.

Đáp án là D.


Câu 4:

Nếu a>b>0,c>d>0 thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Áp dụng tính chất:

+ Nếu a > b và c là số dương thì ac > bc.

+ Nếu a > b > 0 thì a2>b2.

 

+ Nếu a>b>0,c>d>0 thì ac > bd.

 

Do đó ba bất đẳng thức ở các phương án A, C, D đều đúng.

Bất đẳng thức ở phương án B không đúng, chẳng hạn 5>3,4>1 mà 5-4<3-1. Vậy đáp án là B.


Câu 5:

Sắp xếp ba số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6+13; 19 và 3+16.

Xem đáp án

Đặt a=6+13, b=19 và c=3+16 thì a, b, c đều dương.

a2=19+278, b2=19, c2=19+248 nên b2<c2<a2, do đó b<c<a. Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Thành Phát

Bình luận


Bình luận

Phạm Dương Dương
16:24 - 06/01/2021

hay

minhngo5o
07:59 - 08/01/2021

câu 6 đáp án là C và D