Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện có đáp án (Vận dụng)

  • 2002 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho điểm AP,BP, gọi B’ là ảnh của B qua phép đối xứng qua mặt phẳng (P), ABB'. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Vì (P) là mặt phằng trung trực của BB’ nên mọi điểm thuộc (P) sẽ cách đều B, B’

AB=AB'

Do đó cân tại A

Đáp án cần chọn là: C 


Câu 3:

Cho khối đa diện có các mặt đều là tam giác. Kí hiệu số mặt là M, số cạnh là C. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Vì mỗi mặt là tam giác nên mỗi mặt chỉ có 3 cạnh.

Do đó M mặt sẽ có 3M cạnh hay đa diện có 3M cạnh.

Tuy nhiên, mỗi cạnh lại là cạnh chung của 2 mặt nên mỗi cạnh trên đã được đếm 2 lần.

Số cạnh thực tế của đa diện chỉ là C=3M2 hay 2C=3M

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho khối đa diện mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh. Kí hiệu D là số đỉnh, C là số cạnh. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Vì mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh nên D đỉnh có 3D cạnh.

Tuy nhiên mỗi cạnh lại là cạnh chung của 2 đỉnh nên 2C=3D

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nếu có phép đối xứng qua mặt phẳng biến hình lập phương ABCD.A'B'C'D' thành hình lập phương MNPQ.M’N’P’Q’ thì

Xem đáp án

Phép đối xứng qua mặt phẳng là phép dời hình nên nếu nó biến hình lập phương ABCD.A'B'C'D' thành hình lập phương MNPQ.M'N'P'Q' thì hai hình này bằng nhau hay chúng có các cạnh bằng nhau.

Vậy AB = MN'

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận