Trắc nghiệm Toán 9 Bài 7 (có đáp án): Phương trình quy về phương trình bậc hai

  • 1180 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phương trình x4 - 6x2 - 7 = 0 có bao nhiêu nghiệm

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt x2  = t (t  0) ta được phương trình t2 - 6t - 7 = 0 (*)

Nhận thấy a - b + c = 1 + 6 - 7 = 0 nên phương trình (*) có hai nghiệm

t1 = -1(L); t2 = 7(N)

Với t = 7 ta có x2  = 7  x = ± 7

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.


Câu 3:

Phương trình 2xx-2-5x-3=-9x2-5x+6 có số nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.


Câu 4:

Phương trình 1+x1-x-1-x1+x:1+x1-x-1=314-x có nghiệm là:

Xem đáp án

Đáp án D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy phương trình có nghiệm là x = 5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận