Trắc nghiệm Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 898 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A (4; 5). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 5) và các trục tọa độ

Xem đáp án

Đáp án A

Vì A (4; 5) nên khoảng cách từ A đến trục hoành là d1=|yA|=5, khoảng cách từ A đến trục tung là d2=|xA|=4

Nhận thấy d2=R(=5) nên trục hoành tiếp xúc với đường tròn (A; 5)

d2=4<5=R nên trục tung cắt đường tròn (A; 5)


Câu 2:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A (−2; 3). Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn (A; 2) và các trục tọa độ

Xem đáp án

Đáp án B

Vì A (−2; 3) nên khoảng cách từ A đến trục hoành là d1=|yA|=3, khoảng cách từ A đến trục tung là d2=|xA|=2

Nhận thấy d2=R(=2) nên trục tung tiếp xúc với đường tròn (A; 2)

d1=3>2=R nên trục hoành không cắt đường tròn (A; 2)


Câu 3:

Cho a, b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng 2,5cm. Lấy điểm I trên a và vẽ đường tròn (I; 2,5cm). Khi đó đường tròn với đường thẳng b

Xem đáp án

Đáp án C

Vì hai đường thẳng song song a, b cách nhau một khoảng là 2,5cm mà I  a nên khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng b là d = 2,5cm

Suy ra d = R = 2,5cm nên đường tròn (I; 2,5cm) và đường thẳng b tiếp xúc với nhau


Câu 4:

Cho a, b là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng 3cm. Lấy điểm I trên a và vẽ đường tròn (I; 3,5cm). Khi đó đường tròn với đường thẳng b

Xem đáp án

Đáp án A

Vì hai đường thẳng song song a, b cách nhau một khoảng là 3cm mà I  a nên khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng b là d = 3cm

Suy ra d < R (3cm < 3,5cm) nên đường tròn (I; 3,5cm) và đường thẳng b cắt nhau


Câu 5:

Cho xOy^ (0<xOy^<180o). Đường tròn (I) là đường tròn tiếp xúc với cả hai cạnh Ox; Oy. Khi đó điểm I chạy trên đường nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Kẻ IAOy; IBOx tại A, B

Vì (I) tiếp xúc với cả Ox; Oy nên IA = IB suy ra I thuộc tia phân giác của góc xOy^ (IO) (tính chất tia phân giác của một góc)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận