Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 3484 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 2:

Tam giác ABC vuông tại A thì tan B bằng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Tam giác ABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 900

⇒ tan⁡B = cotgC


Câu 3:

Cho tam giác BDC vuông tại D, ∠B =600, BD = 3 cm. Độ dài cạnh DC bằng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Tam giác ABC vuông cân tại A

AB2 + AC2 = BC2 ⇒ 2AB2 = BC2

⇒ 2AB2 = 36 ⇒ AB2 = 18 ⇒ AB = 32


Câu 4:

Cho hình vẽ, biết tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; BC = 15 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Độ dài đoạn AC là:

Xem đáp án

Đáp án là B

DC = BD. tan ⁡ B = 33 cm


Câu 5:

Cho hình vẽ, biết tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; BC = 15 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Độ dài đoạn HC là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Theo hệ thức lượng trong tam giác:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận