Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 13)

  • 366 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây mô tà kết quà kinh doanh về doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT giai đoạn 2010 - 2020.

Biểu đồ dưới đây mô tà kết quà kinh doanh về doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT giai đoạn 2010 - 2020. (ảnh 1)

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 so với năm 2010 tăng bao nhiêu tỉ đồng?

Xem đáp án

Lợi nhuận sau thuế của năm 2020 so với năm 2010 tăng 4422 – 1691= 2731 tỉ đồng.

Chọn C


Câu 2:

Hàm số nào sau đây phủ hợp với hình vẽ bên ?

Hàm số nào sau đây phủ hợp với hình vẽ bên ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Vì hàm số nghịch biến, đi qua điểm (0; -1) và nhận y = 0 làm tiệm cận ngang nên đây là đồ thị hàm số y=ex


Câu 3:

Cho hàm số y=exlnx. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

y=exlnx>0x>0lnx>0x>1


Câu 4:

Cho u=(1;1;2). Giá trị của a,b sao cho v=(2;a;b) cùng phương với u là

Xem đáp án

u,v  cùng phương với nhau 12=1a=2ba=2;b=4


Câu 5:

Số nghiệm của hệ phương trình x2+y2=5(x+y)x3+y3=7(x+y) 

Xem đáp án
Số nghiệm của hệ phương trình x^2+ y^2 = 5 (x+y) và x^3 + y^3 = 7 (x+y) là (ảnh 1)

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận