Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 4 Đại Số 9 (có đáp án)

  • 1284 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=ax2 với a  0. Kết luận nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hàm số

• Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

• Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0


Câu 2:

Kết luận nào sau đây sai khi nói về đồ thị hàm số y=ax2 với a  0

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số y=ax2 (a  0) là một parabol đi qua gốc tọa độ O, nhận Oy làm trục đối xứng (O là đỉnh của parabol).

• Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị

• Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị


Câu 3:

Giá trị của hàm số y=f(x)=-7x2 ti x0=-2 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thay x0 = -2 vào hàm số y = f(x) = -7x2 ta được: y = f(-2) = -7.-22 = -28


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=(-2m+1)x2. Tính giá trị của m để đồ thị đi qua điểm A(-2; 4)

Xem đáp án

Đáp án A

Thay tọa độ điểm A(-2; 4) vào hàm số y=f(x)=(-2m+1)x2 ta được: (-2m + 1).-22 = 4  - 2m + 1 = 1  m = 0 Vậy m = 0 là giá trị cần tìm.


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x)=-2x2. Tổng các giá trị của a thỏa mãn f(a) = -8 + 43 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thay a vào hàm số y=f(x)=-2x2. ta được: 

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Tổng các giá trị của a là: 3 - 1 + 1 - 3 = 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận