Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn có đáp án (Tiếp) (Thông hiểu)

  • 994 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trục căn thức ở mẫu biểu thức 2a2a với a0; a4 ta được

Xem đáp án

Ta có: 2a2a=2a2+a2a2+a=2aa+4a4a

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trục căn thức ở mẫu biểu thức 36+3avới a0; a12 ta được:

Xem đáp án

Ta có: 36+3a=363a6+3a63a=363a623a2=363a363a=63a12a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trục căn thức ở mẫu biểu thức 6x+2y với x0; y0 ta được:

Xem đáp án

Ta có: 6x+2y=6x2yx+2yx2y=6x2yx2y

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trục căn thức ở mẫu biểu thức 43x+2y với x0; y0; x49y ta được:

Xem đáp án

Ta có: 43x+2y=43x2y3x+2y3x2y=43x2y3x22y2=12x8y9x4y

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Giá trị biểu thức 326+223432là giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có: 326+223432=326+263462=632+2342=66

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận