Trắc nghiệm Góc ở tâm. Số đo cung có đáp án (Vận dụng)

  • 866 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hai tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) cắt nhau tại N, biết CND^ = 60o. Tính DNO^ và  CON^

Xem đáp án

Vì NC, ND là hai tiếp tuyến của đường tròn nên ON là tia phân giác của COD^; NO là tia phân giác của CND^ hay DNO^ = 12DNC^=60o2 = 30o

Mà tam giác ODN vuông tại D (do ND là tiếp tuyến) nên

DON^ = 90oDNO^ = 90o – 30o = 60o

Mà ON là tia phân giác của  nên  NOC^=NOD^= 60o

Vậy DNO^ = 30o; NOC^ = 60o.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho đường tròn (O; R), lấy điểm M nằm ngoài (O) sao cho OM = 2R. Từ M kẻ tiếp tuyến MA và MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Số đo cung AB lớn là:

Xem đáp án

Xét tam giác AOB vuông tại A ta có:

sin BMO^ =  OBOM=R2R=12BMO^=45o

Xét tam giác OBM vuông tại B (do BM là tiếp tuyến của (O)) có BMO^ = 45o

=> BOM^ = 90o – 45o = 45o

Xét đường tròn (O) có MA; MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M nên OM là tia phân giác của góc  AOB^

Suy ra AOB^ = 2 BOM^ = 2. 45o = 90oAOB^ là góc ở tâm chắn cung AB

Nên số đo cung nhỏ AB là 90o suy ra số đo cung lớn AB là 360o – 90o = 270o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho (O; R) và dây cung MN = R3. Kẻ OI vuông góc với MN tại I. Tính độ dài OI theo R

Xem đáp án

Xét (O) có OI MN tại I nên I là trung điểm của dây MN (đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây đó)

=> MI = IN =  MN2=3R2

Xét tam giác OIM vuông tại I, theo định lý Pytago ta có OI2 = OM2 – MI2

=>  OI =  R2-3R22=R2-3R24=R24=R2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho (O; R) và dây cung MN = R3. Kẻ OI vuông góc với MN tại I. Tính số đo cung nhỏ MN.

Xem đáp án

Xét tam giác OIM vuông tại I ta có:

sin MOI^=MIMO=3R2:R=32MOI^=60o

=> MON cân tại O có OI vừa là đường cao, vừa là đường phân giác nên

MON^=2MOI^  = 2.60o = 120o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho (O; R) và dây cung MN = R2. Kẻ OI vuông góc với MN tại I. Tính số đo cung nhỏ MN

Xem đáp án

Xét tam giác OIM vuông tại I ta có:

sin MOI^=MIMO=2R2:R=22MOI^=45o

=> MON cân tại O có OI vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên  

MON^=2MOI^=2.45o=90o

Suy ra số đo cung nhỏ MN là 90o

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận