Trắc nghiệm Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số có đáp án (Vận dụng)

  • 947 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = (3m – 2)x + 5m. Tìm m để hàm số nhận giá trị là 2 khi x = −1

Xem đáp án

Lời giải

Thay x = −1; y = 2 vào y = (3m – 2)x + 5m ta được 2 = (3m – 2).(−1) + 5m

<=> 2m = 0 <=> m = 0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hàm số y=5m2x 2m  1. Tìm m để hàm số nhận giá trị là −5 khi x = 2.

Xem đáp án

Thay x = 2; y = −5 vào y=5m2x 2m  1 ta được

-5=5m2.2 2m  1 3m + 4 = 5  3m = 9 m = 3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hàm số y = mx – 3m + 2. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (2; −3)

Xem đáp án

Thay x = 2; y = −3 vào y = mx – 3m + 2 ta được

m.2 – 3m + 2 = −3 <=> −m = −5 <=> m = 5

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hàm số y = (2 – 3m)x – 6. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (−3; 6)

Xem đáp án

Thay x = −3; y = 6 vào y = (2 – 3m)x – 6 ta được

6 = (2 – 3m).(−3) – 6

<=> 9m = 18

<=> m = 2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hàm số f(x)=x+12x+3. Tính f(a2) với a < 0.

Xem đáp án

Thay x=a2 vào f(x)=x+12x+3 ta được

f(a2)=a2+12a2+3=a+12a+3=a+12a+3=1a32a  (vì a < 0 <=> |a| = −a)

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận