Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 6 có đáp án

  • 394 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho cotα=3. Khi đó 3sinα2cosα12sin3α+4cos3α có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

cotα=3cosαsinα=3cosα=3sinα

Thay vào biểu thức đề bài, ta được:

3sinα2.3sinα12sin3α+43sinα3=3sinα120sin3α=140.1sin2α=1401+cot2α=1401+32=14


Câu 2:

Tính B=1+5cosα32cosα biết tanα2=2

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

tan2α2=sin2α2cos2α2=1cosα21+cosα2=1cosα1+cosα1cosα=tan2α21+cosα

Đặt tanα2=t thì cosα=1t21+t2

Với t = 2 cosα=141+4=35

Suy ra B=1+5353235=2215=1021


Câu 3:

Giá trị của biểu thức A=tan2π24+cot2π24 bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

A=tan2π24+cot2π24=1cos2π241+1sin2π241=1cos2π24.sin2π242=4sin2π122=81cosπ62=81322=16232=164+2323=12+2323


Câu 4:

Cho sinacosa=34. Tính sin2a

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: sinacosa=34 suy ra (sinacosa)2=916

sin2a+cos2a2sinacosa=9161sin2a=916sin2a=1916sin2a=716


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

sin4acos4a=sin2acos2asin2a+cos2a=sin2acos2a.1=cos2a

nên A sai

2sin4a+cos4a=2sin2a+cos2a22sin2a.cos2a=212.14sin22a=2sin22a

nên B đúng

sinacosa2=12sina.cosa=1sin2anên C sai

sin2a+cos2a3=11+2sin4a.cos4a=1+2.12sin2a4=1+18sin42a nên D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận