Trắc nghiệm Phép chia số phức có đáp án (Nhận biết).

  • 2054 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho số phức z thỏa mãn 1+iz=3-i. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

1+iz=3-iz=3-i1+i=3-i1-i1+i1-i=2-4i12+12=1-2i

Q1;-2 là điểm biểu diễn z.


Câu 2:

Cho số phức z thỏa mãn . Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình dưới

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

2-iz=7-iz=7-i2-i=7-i2+i5=15+5i5=3+i

Suy ra điểm có tọa độ (3; 1) sẽ biểu diễn số phức z, suy ra M thỏa mãn.


Câu 3:

Cho số phức z=1+3i.. Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: z=1+3i1z=11+3i=1-3i1-3i1+3i=1-3i12-3i2=1-3i4=14-34i


Câu 4:

Tìm số phức liên hợp z¯ của số phức z=21+i3.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: z=21+i3=21-i31+i31-i3=2-2i34=12-i32

Suy ra z¯=12+i32.


Câu 5:

Cho số phức z=7-11i2-i. Tìm phần thực và phần ảo của z¯.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

z=7-11i2-i=7-11i2+i22+12=14+11+7i-22i5=25-15i5=5-3i

z¯=5+3i

Vậy phần thực và phần ảo của z¯ là 5 và 3.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận