Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Căn bậc ba có đáp án

  • 901 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Tính: 0,0083

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Hãy đổi −0,008 ra phân số rồi biết thành lũy thừa bậc 3.

Sau đó sử dụng tính chất a33=a

Lời giải

Ta có:

0,0083=810003=21033=15


Câu 3:

Chọn đáp án đúng: 03=...

Xem đáp án

Đáp án D

03=0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận