Trắc nghiệm Bài tập lí thuyết Căn bậc hai có đáp án

  • 1025 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Căn bậc hai số học của số a không âm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào định nghĩa căn bậc hai số học của một số a không âm: Với một số dương a, Số căn bậc hai không âm duy nhất  được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Căn bậc hai số học của (3)2 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào định nghĩa căn bậc hai số học của một số a không âm: Với một số dương a, số căn bậc hai không âm duy nhất  được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng. Căn bậc hai của 5 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào định nghĩa: Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho x2 = a


Câu 4:

Chọn đáp án đúng. Cho x=15. Vậy x có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào chú ý: Với a0 ta có: x=ax0x2=a


Câu 5:

Chọn đáp án đúng. Giá trị của 169 là:

Xem đáp án

Đáp án A

13 là căn bậc hai số học của 169 hay 169=13.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận