Trắc nghiệm Bài tập Căn bậc hai có đáp án

  • 930 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết 2x=32

Đáp số: x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính x

Bước 2: Tìm x. (Với a0, ta có: x=ax=a2)

Lời giải

Với x0, ta có:

       2.x=32x=16x=162x=256

Vậy cần điền vào chỗ chấm là 256


Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Tìm số x không âm, biết: 3.x=24

Đáp số: x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm x

Bước 2: Tìm x. (Với a0, ta có: x=ax=a2)

Lời giải

Ta có:

        3.x=24x=8x=82x=64

Vậy cần điền vào chỗ chấm là 64


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ......=1213

Xem đáp án

Ta có: 1213=12132=144169

Số cần điền là 144169


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm giá trị của x không âm để x<5 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Điều kiện x0

Ta có: x<5 x2<52x<25

Do đó: 0x<25

*Lưu ý: Với hai số a và b không âm ta có: a<ba<b


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận