Trắc nghiệm Công thức nghiệm của phương trình bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 865 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình bậc hai một ẩn (hay gọi tắt là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng ax2 +bx + c = 0 (a0) trong đó a, b, c là các số thực cho trước, x là ẩn số.


Câu 2:

Có bao nhiêu phương trình trong các phương trình dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn: 2x2+1=0; x2+2019x=0; x+x1=0; 2x+2y2+3=9; 1x2+x+1=0.

Xem đáp án

Đáp án A

- Phương trình x + x − 1 = 0 có chứa căn thức bên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình 2x + 2y2 + 3 = 9 có chứa hai biến x; y nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình 1x2 + x + 1 = 0 có chứa ẩn ở mẫu thức nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình 2x2 + 1 = 0 và x2 + 2019x = 0 là những phương trình bậc hai một ẩn.

Vậy có hai phương trình bậc hai một ẩn trong số các phương trình đã cho.


Câu 3:

Cho phương trình bậc hai một ẩn sau: -2x2 - x + 3 = 0. Hãy xác định các hệ số a, b, c?

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình bậc hai một ẩn: -2x2 - x + 3 = 0 có a = -2, b = - 1, c = 3.


Câu 4:

Có bao nhiêu phương trình trong các phương trình dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn: 0.x2 + 1 = 0; x - x2  = 0; x28=0; 2y2 + 2x + 3 = 0;

Xem đáp án

Đáp án B

- Phương trình 0.x2 + 1 = 0 có a = 0 nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình 2y2 +2x+ 3 = 0 có chứa hai biến x; y nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình x28=0x8=0 đây là phương trình bậc nhất một ẩn nên không là phương trình bậc hai một ẩn.

- Phương trình x - x2= 0x2+x=0 là phương trình bậc hai một ẩn.


Câu 5:

Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có biệt thức = b2 – 4ac. Phương trình đã cho vô nghiệm khi:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét phương trình bậc hai một ẩn ax2 + bx + c = 0 (a0) và biệt thức = b2 – 4ac

TH1: Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm

TH2. Nếu = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1=x2=-b2a  

TH3: Nếu > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,2 =-b±2a  


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận