Trắc nghiệm Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 795 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây. Biết AB và AC là hai tiếp tuyến của (O), BAC^ = 120o; AO = 8cm. Chọn đáp án đúng

Độ dài đoạn AB là:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì AB, AC là tiếp tuyến của (O) tại B, C suy ra OB  AB tại B và OC  AC tại C

Từ đó ABO = ACO (c – g – c) nên BAO^=CAO^=BAC^2 = 60o

Xét ABO có AB = AO.cosA = 8.cos60o = 4 cm


Câu 2:

Cho tam giác ABC có AC = 3cm, AB = 4cm; BC = 5cm. Vẽ đường tròn (C; CA). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

+) Xét tam giác ABC có:

BC2 = 52 = 25; AB2 + AC2 = 42 + 32 = 25BC2 = AB2 + AC2

ABC vuông tại A (định lý Pytago đảo)

 ABAC mà A  (C; CA) nên AB là tiếp tuyến của (C; CA)


Câu 3:

Cho tam giác MNP có MN = 5cm; NP = 12cm; MP = 13cm. Vẽ đường tròn (M; NM). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

+) Xét tam giác MNP có MP2 = 132 = 169; NM2 + NP2 = 52 + 122 = 169

 MP2 = NM2 + NP2

 MNP vuông tại N (định lý Pytago đảo)

 MN  NP mà N  (M; MN) nên NP là tiếp tuyến của (M; MN)


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây. Biết BAC^ = 60o; AO = 10cm. Chọn đáp án đúng

Độ dài bán kính OB là:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ hình vẽ ta có AB, AC là tiếp tuyến của (O) tại B, C suy ra OC  AC tại C

Suy ra ABO = ACO (c – g – c) nên BAO^=CAO^=BAC^2 = 30o

Xét ABO có OB = AO.sinA = 10.sin30o = 5cm


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây. Biết BAC^= 60o; AO = 10cm. Chọn đáp án đúng

Độ dài tiếp tuyến AB là:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ hình vẽ ta có AB, AC là tiếp tuyến của (O) tại B, C suy ra OC  AC tại C

Suy ra ABO = ACO (c – g – c) nên BAO^=CAO^=BAC^2 = 30o

Xét ABO có AB = AO.cosA = 10.cos30o = 53


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận