Trắc nghiệm Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Vận dụng)

  • 779 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hệ phương trình (m+2)x+y=2m8m2x+2y=3. Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình nhận cặp số (−1; 3) làm nghiệm

Xem đáp án

Đáp án D

Để hệ phương trình (m+2)x+y=2m8m2x+2y=3nhận cặp số (−1; 3) làm nghiệm thì

(m+2).(1)+3=2m8m2(1)+2.3=3m2+3=2m8m2+6=33m=9m2=9m=3m=3m=3m=3

Vậy m = 3


Câu 2:

Cho hệ phương trình: 5mx+5y=1524xmy=2m+1. Xác định các giá trị của tham số m để hệ phương trình vô nghiệm

Xem đáp án

Đáp án C

+ TH1: Với m = 0 ta có hệ 5y=154x=1y=3x=14 hay hệ phương trình có nghiệm duy nhất nên loại m = 0

+ TH2: Với m khác 0

Để hệ phương trình 5mx+5y=1524xmy=2m+1 có vô số nghiệm thì

5m4=5m=1522m+15m2=20102m+1=15mm2=420m+10=15mm=2m=2m=2m=2


Câu 3:

Bằng cách tìm giao điểm của hai đường thẳng d: −2x + y = 3 và d’: x + y = 5, ta tìm được nghiệm của hệ phương trình 2x+y=3x+y=5(x0; y0). Tính y0  x0

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có d: −2x + y = 3  y = 2x + 3 và d’: x + y = 5  y = 5 – x

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và d’: 2x + 3 = 5 – x x=23

y=5x=523=133 

Vậy tọa độ giao điểm của d và d’ là 23;133

Suy ra nghiệm của hệ phương trình 2x+y=3x+y=5 là 23;133

Từ đó y0  x0=13323=113


Câu 4:

Bằng cách tìm giao điểm của hai đường thẳng d: 4x + 2y = −5 và d’: 2x – y = −1 ta tìm được nghiệm của hệ phương trình 4x+2y=52xy=1 là (x0; y0). Tính x0. y0

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có d: 4x + 2y = −5 y=4x52 và d’: 2x – y = −1  y = 2x + 1

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và d’:

4x52=2x+14x5=4x+28x=7x=78y=2x+1=2.78+1=34

Vậy tọa độ giao điểm của d và d’ là 78;34

Suy ra nghiệm của hệ phương trình 4x+2y=52xy=1 là (x0; y0)=78;34

Từ đó x0. y0=78.34=2132


Câu 5:

Cho hệ phương trình: 3mx+y=2m3xmy=1+3m. Xác định các giá trị của tham số m để hệ phương trình vô số nghiệm

Xem đáp án

Đáp án B

Để hệ phương trình 3mx+y=2m3xmy=1+3m có vô số nghiệm thì

3m3=1m=2m1+3m3m2=32m2=3m1m=±12m23m+1=0m=±12m1m1=0m=±1m=1m=12m=1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận