Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1: Hàm số lượng giác có đáp án (Mới nhất)

  • 1936 lượt thi

  • 184 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số y=tan(xπ6)

Xem đáp án

·       Điều kiện:cos(xπ6)0xπ6π2+kπx2π3+kπ

·       TXĐ: D=\2π3+kπ, k .


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số y=cot2(2π33x)

Xem đáp án

·       Điều kiện:sin(2π33x)02π33xkπx2π9kπ3

·       TXĐ: D=\2π9+kπ3, k .


Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y=tan2xsinx+1+cot(3x+π6)

Xem đáp án

·       Điều kiện:sinx1sin(3x+π6)0xπ2+k2πxπ18+kπ3

·       Vậy TXĐ:D=\π2+k2π,π18+kπ3;k


Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y=tan5xsin4xcos3x

Xem đáp án

·       Ta có:sin4xcos3x=sin4xsinπ23x

=2cosx2+π4sin7x2π4                                       

·       Điều kiện:cos5x0cosx2+π40sin7x2+π40xπ10+kπ5xπ2+k2πxπ14+k2π7

·       Vậy TXĐ:D=\π10+kπ5;π2+k2π,π14+k2π7 .


Câu 5:

Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì (nếu có) của hàm số sau:y=cos2x1 .

Xem đáp án

Ta biến đổi:y=cos2x1=1+cos2x21=12cos2x12.

Do đó f là hàm số tuần hoàn với chu kì Τ=2π2=π .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

보 진
21:38 - 26/12/2022

Câu 61 Đáp án C