Trắc nghiệm Toán 9 Bài 4 (có đáp án) : Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

  • 1393 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Cho hệ phương trình 8x+7y=168x3y=24 . Nghiệm của hệ phương trình là:

Xem đáp án

Ta có

8x+7y=168x3y=248x+7y=168x+7y8x3y=16248x+7y=1610y=40y=48x+7.4=16y=4x=32

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) =32;4

Đáp án: A


Câu 2:

Cho hệ phương trình 4x+3y=62x+y=4. Nghiệm của hệ phương trình là:

Xem đáp án

Ta giải hệ phương trình bằng cách nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 rồi trừ từng vế của hai phương trình:

4x+3y=62x+y=44x+3y=64x+2y=84x+3y=6y=24x+3.2=6y=2x=3y=2

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (3; −2)

Đáp án: D


Câu 3:

Cho hệ phương trình 2x3y=14x+y=9. Nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x – y

Xem đáp án

Ta có:

2x3y=14x+y=92x3y=112x+3y=272x3y=12x3y+12x+3y=1+272x3y=114x=28x=2y=1

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 1)

 x – y = 2 – 1 = 1

Đáp án: B


Câu 4:

Cho hệ phương trình 2x+3y=23x2y=3. Nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x + y

Xem đáp án

2x+3y=23x2y=34x+6y=49x6y=913x=132x+3y=2x=1y=0

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (−1; 0)

 x + y = −1 + 0 = −1

Đáp án: A


Câu 5:

Cho hệ phương trình x2y3=1x+y3=2. Biết nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x+33y

Xem đáp án

Ta có

x2y3=1x+y3=2x2y3=1x2+y6=2x2y3=16+3y=1x2y3=1y=16+3y=633x23.633=1y=633x=1

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) =1;633  

Ta có: x+33y = 1 + 33.6-33=1+3.6-3

=1+18-3=18-2=32-2

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận