Trắc nghiệm Toán 9(có đáp án) Bài tập ôn tập chương 2

  • 1409 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng… và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng…”. Trong dấu “…” lần lượt là?

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành  y = 0 ax + b = 0  x=ba

ĐTHS y = ax + b cắt trục tung  x = 0  y = a.0 + b  y = b

Vậy hàm số y = ax + b (a  0) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng ba   và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điểm nào sau đây thuộc ĐTHS y = 2x + 1:

Xem đáp án

Đáp án A: Thay x0 = 0; y0 = 1 vào hàm số, ta có 2.0 + 1 = 1  (0; 1) thuộc ĐTHS đã cho

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Với giá trị nào của m thì điểm (1; 2) thuộc đường thẳng x  y = m?

Xem đáp án

Điểm (1; 2) thuộc ĐTHS  x  y = m  1  2 = m  1 = m

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điểm (−2; 3) thuộc đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau:

Xem đáp án

Ta có 3(2)  2.3 = 12  3 => Loại A

3(2)  3 = 9  0 => Loại B

0(2) + 3 = 3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đồ thị hàm số y = (3  m)x + m + 3 đi qua gốc tọa độ khi:

Xem đáp án

Ta có điểm O (0; 0) thuộc đường thẳng

y = (3  m) x + m + 3  (3  m).0 + m + 3 = 0 m + 3 = 0  m = 3

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận