Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 12)

  • 423 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây mô tà năng suất lao động của Việt Nam qua các năm

Biểu đồ dưới đây mô tà năng suất lao động của Việt Nam qua các năm   (ảnh 1)

Tốc độ tăng năng suất lao động cùa Việt Nam trong giai đoạn 2000 -2017 là

Xem đáp án

Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam trong giai đoạn 2001 -2017 là 2,88% .

Chọn B


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn B

(31)2017>(31)2016> sai vì 0<(31)<1 nên(31)2017< (31)2016


Câu 3:

Tập nghiệm bất phương trình log2(x1)<3 là

Xem đáp án

Bất phương trình đã cho 0<x1<231<x<9.

Chọn C


Câu 4:

Cho u=(1;0;3), tọa độ u=(1;0;3) là

Xem đáp án

Ta có v=(a;b;c)

v=2ua=2(1)b=2.0c=2.3v=(2;0;6)

Chọn A


Câu 5:

Số nghiệm của hệ phương trình x2+xy+y2=72x2y2=7 là:

Xem đáp án

x2+xy+y2=7(1)2x2y2=7(2)

Trừ từng vế của hai phương trình (1) và (2) ta được

x2+xy+2y2=0x2xy2y2=0x22xy+xy2y2=0x(x2y)+y(x2y)=0(x2y)(x+y)=0x=2yx=y


+ Trường hợp 1: x = 2 , thế vào (2) ta được:

2. (2y)2y2=7y2=1y=1y=1

+ Trường hợp 2: x = -y , thế vào (2) ta được:

2.(y)2y2=7y2=7y=±7

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm

(x;y)={(2;1),(2;1),(7;7),(7;7)}

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận