Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án (Thông hiểu)

  • 866 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho đường tròn (O) và điểm I nằm ngoài (O). Từ điểm I kẻ hai dây cung AB và CD (A nằm giữa I và B, C nằm giữa I và D). Cặp góc nào sau đây bằng nhau?

Xem đáp án

Xét (O) có ACD^ là góc nội tiếp chắn cung AD (Chứa điểm B); ABD^ là góc nội tiếp chắn cung AD (chứa điểm C) nên

ACD^+ABD^=12 . 360o = 180o

Lại có ACD^+ACI^ = 180o nên ACI^=IBD^

Tương tự ta có  IAC^=IDB^

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho đường tròn (O) và điểm I nằm ngoài (O). Từ điểm I kẻ hai dây cung AB và CD (A nằm giữa I và B, C nằm giữa I và D). Tích IA. IB bằng?

Xem đáp án

Xét (O) có ACD^ là góc nội tiếp chắn cung AD (Chứa điểm B); ABD^ là góc nội tiếp chắn cung AD (chứa điểm C) nên

ACD^+ABD^=12 . 360o = 180o

Lại có ACD^+ACI^ = 180o nên  ACI^=IBD^

Xét ΔIAC và ΔIDB có I^ chung và ACI^=IBD^ (cmt) nên ΔIAC đồng dạng ΔIDB (g-g)

=> IAID=ICIB IB = IC. ID

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho đường tròn (O) và điểm I nằm ngoài (O). Từ điểm I kẻ hai dây cung AB và CD (A nằm giữa I và B, C nằm giữa I và D) sao cho CAB^ = 120o. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Xét (O) có CAB^ là góc nội tiếp chắn cung BC (chứa điểm D); DBC^ là góc nội tiếp chắn cung BC (chứa điểm A) nên

CAB^+CDB^=12. 360o = 180o

CAB^ = 120o (gt)

=> CDB^ = 180oCAB^ = 180o – 120o = 60o

Lại có CAB^+CAI^ = 180o (kề bù) nên IAC^ = 180oCAB^ = 60o

Từ đó ta có IAC^=IDB^ = 60o

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho đường tròn (O) và điểm I nằm ngoài (O). Từ điểm I kẻ hai dây cung AB và CD (A nằm giữa I và B, C nằm giữa I và D) sao cho CAB^ = 120o. Hai tam giác nào sau đây đồng dạng?

Xem đáp án

Xét (O) có CAB^ là góc nội tiếp chắn cung BC (chứa điểm D); DBC^ là góc nội tiếp chắn cung BC (chứa điểm A) nên CAB^+CDB^=12.360o = 180o

CAB^ = 120o (gt) => CDB^ = 180oCAB^ = 180o – 120o = 60o

Lại có CAB^+CAI^ = 180o (kề bù) nên IAC^ = 180oCAB^ = 60o

Từ đó ta có IAC^=IDB^ = 60o

Xét IAC và  IDB có I^ chung và IAC^=IDB^ (cmt) nên IAC đồng dạng với IDB      

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH và nội tiếp đường tròn tâm (O), đường kính AM. Số đo ACM^ là:

Xem đáp án

Xét (O) có ACM^ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ACM^= 90o

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận