Trắc nghiệm Toán 9 Bài 1 (có đáp án): Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) (phần 2)

  • 1264 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2với a0. Kết luận nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Cho hàm số y = ax2(a0)

Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hàm số y = ax2 với a0. Kết luận nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Cho hàm số y = ax2(a0)

Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là sai khi nó về đồ thị của hàm số y = ax2 vi a0

Xem đáp án

Đồ thị của hàm số y = ax2(a0) là một parabol đi qua gốc tọa độ O, nhận Oy là trục đối xứng (O là đỉnh của parabol)

Nếu Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị

Nếu Với a < 0 đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Giá trị của hàm số y = f(x) = 7x2 ti x0 = 2

Xem đáp án

Thay x0 = −2 vào hàm số y = f(x) = −7x2

ta được f(−2) = −7.(−2)2 = −28

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Giá trị của hàm số y = f (x) =45x2 ti x0 =  5 là:

Xem đáp án

Thay x0 = −5 vào hàm số y = f(x) =45x2

ta được f(−5) =45.(−5)2 = 20

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận