Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 (có đáp án): Công thứ nghiệm thu gọn (phần 2)

  • 961 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho phương trình ax2+bx+c=0 (a0) có biệt thức b = 2b;Δ'=b'2ac Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi?

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a0)

với b = 2b’ và biệt thức Δ'=b'2ac

Trường hợp 1: Nếu'< 0 thì phương trình vô nghiệm

Trường hợp 2: Nếu '= 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2=b'a

Trường hợp 3: nếu '> 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

x1,2=b'±Δ'a

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho phương trình ax2+bx+c=0 (a0) có biệt thức b = 2b; Δ'=b'2ac Phương trình đã cho vô nghiệm khi?

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a0)

với b = 2b’ và biệt thứcΔ'=b'2ac

Trường hợp 1: Nếu Δ'< 0 thì phương trình vô nghiệm

Trường hợp 2: Nếu Δ'= 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2=b'a

Trường hợp 3: nếu Δ' > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

x1,2=b'±Δ'a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho phương trình ax2+bx+c=0 (a0)có biệt thức b=2b;Δ'=b'2ac nếuΔ'=0 thì?

Xem đáp án

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a0)

có b = 2b’và biệt thức Δ'=b'2ac

Nếu Δ'=0 thì phương trình có nghiệm kép=ba

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tính Δ'và tìm số nghiệm của phương trình 7x212x+4=0

Xem đáp án

Phương trình 7x2 − 12x + 4 = 0

có a = 7;b’ = −6; c = 4 suy ra

Δ'=b'2ac= (−6)2 – 4.7 = 8 > 0

Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tính Δ'và tìm số nghiệm của phương trình 16x224x+9=0

Xem đáp án

Phương trình 16x2 − 24x + 9 = 0

có a = 16; b’ = −12; c = 9 suy ra

Δ'=b'2ac= (−12)2 – 9.16 = 0

Nên phương trình có nghiệm kép

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận