Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 2)

  • 2854 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x241.lnx2<0 là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

2x241.lnx2<02x241>0lnx2<02x241<0lnx2>0x24>0x2<1x24<0x21>0x2;11;2


Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto v biến điểm A3;1thành điểm A'1;4Tìm tọa độ của vecto ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 

TvA=A'AA'=vv=2;5


Câu 3:

Đồ thị của hàm số y=2m+1x+3x+1có đường tiệm cận đi qua điểmA=2;7 khi và chỉ khi

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số suy biến 2m+1=3x=1

Với m1 thì đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận là x=1 và y=2m+1

Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đi qua điểm A2;7 khi 2m+1=7m=3


Câu 4:

Với giá trị nào của góc φ sau đây thì phép quay QO;φ biến hình vuông  ABCD  tâm O  thành chính nó?

Xem đáp án

Đáp án A

Phép quay tâm Q với góc quay φ=π2 biến hình vuông ABCD thành chính nó


Câu 5:

Điều kiện cần và đủ của m để đồ thị hàm số y=mx4+m+1x2+1 có đúng một điểu cực tiểu là

Xem đáp án

Đáp án B

Với m=0y=x2+1 hàm số có một cực trị là x=0 và điểm đó là cực tiểu

Với m0 ta có

 y'=4mx3+2m+1x=0x=0x2=m12m

Để hàm số có một cực trị và đó là cực tiểu thì m>0m12m0m>0

Do đó m0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận