Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Toán mới nhất cực hay có lời giải (Đề số 12)

  • 2857 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=log2x2+4x3 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Điều kiện xác định của hàm số y=logafx là fx>00<a1

y=log2x2+4x3 xác định khi x2+4x3>01<x<3

Tập xác định 1;3


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=fx liên tục tại điểm x0 thì chưa chắc chắn có đạo hàm tại điểm đó

Hàm số y=fx có đạo hàm tại x0 thì liên tục tại điểm đó


Câu 3:

Hàm số y=2017x có đạo hàm là:

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức afx'=fx'afxlna.

Nên y'=2017x.ln2017


Câu 4:

Trong mp Oxy cho đường d  thẳng có phương trình: 2x+y3=0. Ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số là k = 2 đường thẳng d’ có phương trình:

Xem đáp án

Đáp án D

Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó

Giả sử d':2x+y+m=0. Gọi A0;3T0;kAOA'=2OA=20;3A'0;6

Do đó 2.0+6+m=0m=6


Câu 5:

Cho fx=x42x23. Tập nghiệm của bất phương trình: f'x>0 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

f'x=4x34x>0x1xx+1>0x>11<x<0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận