Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án

  • 911 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 32x58x+718x=28

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bước 2: Áp dụng: Với B0 ta có A2B=AB=AB  khi  A0AB  khi  A<0

Lời giải

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2}

Vậy số cần điền là 2


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tính: 15215+2=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Áp dụng quy tắc: Trục căn thức ở mẫu

Với các biểu thức A, B, C mà A0 và AB ta có CA±B=CABAB2

Lời giải


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 512x43x+248x=14

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bước 2: Áp dụng: Với B0 ta có A2B=AB=AB  khi  A0AB  khi  A<0

Bước 3: Giải phương trình

Lời giải

Vậy tập nghiệm của phương trình là S=13

Vậy số cần điền là 13


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 175+17+5=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Áp dụng quy tắc: Trục căn thức ở mẫu

Với các biểu thức A, B, C mà A0;B0 và AB ta có CA±B=CABAB

Lời giải

Ta có:


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Trục căn thức ở mẫu của phân thức 23+1 được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn

Với các biểu thức A, B, C mà A0 và AB ta có CA±B=CABAB2

Lời giải

Ta có:

23+1=2313+131=2312=31


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận