Trắc nghiệm Bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án

  • 919 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 42,37,37,215

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng: Quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn

Với A0;B0 thì AB=A2B

Bước 2: So sánh các căn thức tìm được

Lời giải


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức: C=a2+aaa+1 tại a = 4

Đáp số: C = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích tử số a2+a=aa3+1

Bước 2: Rút gọn biểu thức

Bước 3: Thay a = 4 vào biểu thức C đã rút gọn

Lời giải

*Nhận xét:

Ngoài cách giải trên, ta có thể thực hiện tính giá trị của C tại a = 4 bằng cách thay trực tiếp a = 4 vào biểu thức C ban đầu


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính giá trị biểu thức: A=1x11x+1 tại x = 2

Đáp số: A = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bước 2: Áp dụng: Quy tắc trục căn thức ở mẫu:

Với các biểu thức A, B, C mà A0 và AB ta có CA±B=CABAB2

Bước 3: Rút gọn biểu thức

Bước 4: Thay x = 2 vào biểu thức A đã rút gọn rồi tính

Lời giải


Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 1257  ...  1335

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Đưa các thừa số vào trong căn thức bằng các áp dụng công thức:

Với A0;B0 thì AB=A2B

Bước 2: So sánh

Lời giải


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 7+575+757+5=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Trục căn thức ở mẫu

Bước 2: Rút gọn biểu thức

Lời giải

Ta có:

7+575+757+5=7+52+7527252=242=12

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 12


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận