Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án

  • 1032 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phân tích biểu thức xxy+4x2y+4 thành nhân tử là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn

Bước 1: Nhóm các hạng tử một cách hợp lý làm xuất hiện nhân tử chung

Bước 2: Đặt nhân tử chung

Lời giải


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: P=x+1x3

Điều kiện để P có nghĩa là x... và x...

Xem đáp án

Điều kiện xác định: x0x30x0x9

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0 và 9


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=x+1x3

Giá trị nguyên lớn nhất của x để P là x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bước 2: Biến đổi biểu thức về dạng m+nfx, trong đó m,n

Bước 3: Tìm x để P nguyên

Bước 4: Tìm x nguyên lớn nhất và kết luận

Lời giải

Vậy giá trị lớn nhất của x tìm được để P nhận giá trị nguyên là x = 49

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 49


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1513  ...  1311

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Biến đổi về so sánh 15+13 và 13+11

Bước 2: So sánh

Lời giải

Vậy dấu cần điền là dấu <.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận