Trắc nghiệm Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án (Thông hiểu)

  • 1601 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Phép vị tự tỉ số k±1 làm thay đổi độ dài đoạn thẳng nên nó không phải phép dời hình nên A sai.

Phép vị tự tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm nên nó là phép rời hình, B sai.

Không có phép vị tự tỉ số k = 0 nên D sai.

Phép vị tự tỉ số k = 1 là phép đồng nhất nên nó là phép dời hình.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho điểm O cố định trong không gian. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Có 2 phép vị tự tâm O là phép rời hình, đó là các phép vị tự tâm O tỉ số vị tự bằng ±1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nếu tỉ số vị tự k = - 1 thì phép vị tự là:

Xem đáp án

Phép vị tự tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phép đối xứng tâm O cố định là phép vị tự tâm O tỉ số:

Xem đáp án

Phép đối xứng tâm O cố định là phép vị tự tâm O tỉ số k = - 1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Các hình tứ diện đều, lập phương, bát diện đều là các khối đa diện đều nên chúng là đa diện lồi.

Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau có thể là đa diện lồi hoặc không phải là đa diện lồi.

=> Mệnh đề “Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi” là mệnh đề sai.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận