Trắc nghiệm Lũy thừa có đáp án (Thông hiểu)

  • 1493 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho m là số nguyên âm. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án


Câu 2:

Số các căn bậc 6 của số -12 là:

Xem đáp án

Chọn A

Với -12 < 0 và căn bậc 6 là căn bậc chẵn nên không tồn tại căn bậc 6 của -12


Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? 

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận