Trắc nghiệm Phương trình đường thẳng trong không gian có đáp án (Nhận biết)

  • 1837 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm Mx0;y0;z0 và có VTCP u=a;b;c là:

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình tham số d:x=x0+aty=y0+btz=z0+ct   tR


Câu 2:

Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua Mx0;y0;z0 và có VTCP u=a;b;c là:

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua Mx0;y0;z0 và có VTCP u=a;b;c là: xx0a=yy0b=zz0c


Câu 3:

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c có một VTCP là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c có một VTCP là: a;b;c


Câu 4:

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c đi qua điểm

Xem đáp án

Đáp án C

Đường thẳng xx0a=yy0b=zz0c đi qua điểm: x0;y0;z0


Câu 5:

Đường thẳng đi qua điểm x0;y0;z0 và có VTCP a;b;c có phương trình:

Xem đáp án

Đáp án C

Đường thẳng đi qua điểm x0;y0;z0 và có VTCP a;b;c có phương trình: xx0a=yy0b=zz0c x+x0a=y+y0b=z+z0c


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

5 tháng trước

Chi Do An

Bình luận


Bình luận