Trắc nghiệm Toán 9(có đáp án) Dạng 3: Đồ thì hàm số y = ax + b

  • 1932 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a  0)

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng

Trường hợp 1: Nếu b = 0, ta có hàm số y = ax. Đồ thị của y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0; 0) và điểm A (1; a)

Trường hợp 2: Nếu b  0 thì đồ thị của y = ax là một đường thẳng đi qua các điểm A (0; b), Bba;0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) vi b = 0

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = ax + b (a  0) là một đường thẳng

Trường hợp 1: Nếu b = 0, ta có hàm số y = ax. Đồ thị của y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0; 0) và điểm A (1; a)

Trường hợp 2: Nếu b  0 thì đồ thị của y = ax là một đường thẳng đi qua các điểm A (0; b), Bba;0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đồ thị hàm số y = 3 (x  1) +43 đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Thay tọa độ từng điểm vào hàm số ta được:

+) Với A53;0 . Thay x=53 y = 0 vào y = 3 (x  1)+43  ta được

 3531+43=0203=0(vô lý)

+) Với B 1;34. Thay x = 1; y =34  vào y = 3 (x  1) +43 ta được  311+43=3443=34(vô lý)

+) Với  D4;43 . Thay  x = 4; y   =43vào y = 3 (x  1) +43 ta được

341+43=43313=43 (vô lý)

+) Với C23;13 . Thayx=23 ; y=13   vào y = 3 (x  1)+43  ta được  3231+43=1313=13(luôn đúng)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đố thị hàm số y = 5x25  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

+) Với A1;225.Thay x = 1; y =225  vào y = 5x  25 . ta được 5.125=225235=225(vô lý)

+) Với B15;35 . Thay x  =15; y=35   vào y = 5x25  ta được 5. 1525=125=35   (luôn đúng)

+) Với C225;35 . Thay  x =225 ; y=35  vào y = 5x  25ta được

5.2525=3545=35  (vô lý)

+) Với D (2; 10). Thay x = 2; y = 10  vào y = 5x25  ta được 5.2 25=10

485= 10 (vô lý)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hai đường thẳng d1: y = 2x  2 và d2: y = 3  4x. Tung độ giao điểm của d1; d2 có tọa độ là:

Xem đáp án

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d1 và d2 ta được:

2x  2 = 3  4x  6x = 5 x=56   

Thay x=56 vào phương trình đường thẳng d1: y = 2x  2 ta được:

 y=2.562=13

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận