Trắc nghiệm Hàm số lũy thừa có đáp án (Nhận biết)

  • 1925 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hàm số nào dưới đây không là hàm số lũy thừa?

Xem đáp án

Các hàm số ở mỗi đáp án A, B, D đều là hàm số lũy thừa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Hàm số y=xα có TXĐ D = R với mọi α nguyên dương nên A và B sai.

Hàm số y=xα có TXĐ D=R\0 với mọi α nguyên âm hoặc α=0 nên C sai.

Hàm số y=xα có TXĐ D=0;+ với mọi α không nguyên nên D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là R?

Xem đáp án

Hàm số y=x2+112 có điều kiện xác định x2+1>0 (luôn đúng) nên TXĐ: D = R

Hàm số y=x2 có điều kiện xác định x20 (luôn đúng) nên TXĐ: D = R

Hàm số y=xx-1 có điều kiện xác định x-10x1 nên TXĐ: D=R\1

Hàm số y=x3 xác định với mọi x nên TXĐ: D = R

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Vì hàm số y=x1n có số mũ không nguyên nên cơ số phải dương, hay x > 0

Đáp án cần đạt là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận