Trắc nghiệm Lũy thừa có đáp án

  • 1984 lượt thi

  • 68 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Cho a > 0, chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Ta có: a110=a10

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Chọn so sánh đúng:

Xem đáp án

2-1<1 và 2 > 0 nên 2-12<2-10=1 hay 2-12<1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Với 0<a<b,mN* thì:

Xem đáp án

Với 0<a<b, mN* thì am<bm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho mN*. Chọn so sánh đúng

Xem đáp án

0<22<32<1 nên 22m<32m<1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn kết luận đúng cho mN*

Xem đáp án

1<65<54 và mN* nên 54m>65m>1

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

12A2-02- Dương Ánh
10:52 - 14/11/2021

câu 24 đáp án là B chứ ạ