rắc nghiệm Phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Vận dụng)

  • 815 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Gọi (x; y) là nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của phương trình −4x + 3y = 8. Tính x + y

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có −4x + 3y = 8 y=4x+83y=x+x+83

Đặt  x+83=t  x = 3t – 8  y = 3t – 8 + t  y = 4t – 8 (t)

Nên nghiệm nguyên của phương trình là x=3t8y=4t8t

Vì x, y nguyên dương nên x>0y>03t8>04t8>0t>83t>2t>83

mà tt3

Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của phương trình là x=3.38y=4.38x=1y=4

 x + y = 5


Câu 2:

Tìm nghiệm nguyên âm lớn nhất của phương trình −5x + 2y = 7

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có −5x + 2y = 7 2y = 7 + 5x y=5x+72y=2x+x+72

Đặt x+72=t x = 2t − 7  y = 2.(2t − 7) + t y = 5t – 14 t

Nên nghiệm nguyên của phương trình là x=2t7y=5t14t

Vì x, y nguyên âm nên x<0y<02t7<05t14<0t<71t<145t<145

mà tt2

Vậy nghiệm cần tìm là (−3; −4)


Câu 3:

Cho đường thẳng d có phương trình (m – 2)x + (3m – 1)y = 6m – 2. Tìm các giá trị của tham số m để d song song với trục hoành

Xem đáp án

Đáp án B

Để d song song với trục hoành thì m=203m106m20m=2m13m=2

Vậy m = 2


Câu 4:

Cho đường thẳng d có phương trình (m – 2)x + (3m – 1)y = 6m + 2. Tìm các giá trị của tham số m để d song song với trục tung

Xem đáp án

Đáp án A

Để d song song với trục tung thì  m203m1=06m+20m2m=13m13m=13

Vậy m=13


Câu 5:

Tìm tất cả nghiệm nguyên của phương trình 3x – 2y = 5

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có 3x – 2y = 5 

y=3x52=2x+x52=2x2+x52=x+x52

Hay y=x+x52

Đặt x52=ttx=2t+5 

 y = 2t + 5 + t  y = 3t + 5

x=5+2ty=5+3tt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận