Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Phương trình chứa căn

  • 503 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình: x1=x3 có tập nghiệm là:

Xem đáp án

Điều kiện: x-30x3

Khi đó:

x-1=x-3x-1=x-32x2-7x+10=0

x=2   (ktm)x=5   (ktm)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=5

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tập nghiệm S của phương trình 2x3=x3 là:

Xem đáp án

x32x3=x26x+9x3x=2x=6x=6

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Số nghiệm của phương trình x2+2x+4=2x là:

Xem đáp án

Điều kiện: 2-x0x2

Khi đó: x2+2x+4=2xx2+2x+4=2-x

x2+3x=2=0x=2    (tm)x=1   (tm)

Vậy phương trình có 2  nghiệm x=-1 và x=-2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tìm số nghiệm của phương trình sau 2x3=4x215

Xem đáp án

ĐKXĐ: 2x304x2150   (*)

Với điều kiện (*) phương trình tương đương với

(2x3)2=(4x215)22x3=4x215

4x22x12=0x=2x=32

Thay vào điều kiện (*) ta thấy chỉ có x=2 thỏa mãn

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x=2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 4x2+x+6=4x2+7x+1 là:

Xem đáp án

Điều kiện: x+10x1

Ta có:

4x2+x+6=4x2+7x+1

4x24x+1+5x+5=2(2x1)+7x+1

2x12+5x+1=22x1+7x+1

2x12x+1+5=2.2x1x+1+7

Đặt t=2x1x+1, phương trình trở thành: t2+5=2t+7

Điều kiện 2t+70t72

Phương trình:

t2+5=2t+72t2+5=4t2+28t+49

3t2+28t+44=0t=2   (tm)t=223   (ktm)

Với t=22=2x1x+1x+1=x+12(*)

Điều kiện x+120x12

Khi đó *x+1=x2x+14x22x344x28x3=0  (1)

Giả sử x1,x2 là hai nghiệm của phương trình (1)

Theo Vi-et, ta có:

x1+x2=2x1.x2=34x12+x22=(x1+x2)22x1.x2=4+32=112

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận