Chuyên đề Toán 12 Bài 1: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 58 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Cho hai số thực dương a và b. Biểu thức abbaab35  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Xem đáp án

Ta có: abbaab35=abab1ab1235=abab1235

           =abab165=ab565=ab16.

Chọn D.

Câu 3:

Cho P=x12y12212yx+yx1 . Biểu thức rút gọn của P là

Xem đáp án

Ta có: P=xy2x2xy+yx1=xy2xxy2=x

Chọn A.


Câu 4:

Rút gọn biểu thức a0,5+2a+2a0,5+1a0,52a1.a0,5+1a0,5  (với 0<a1 ) ta được

Xem đáp án

Ta có: a0,5+2a+2a0,5+1a0,52a1.a0,5+1a0,5

         =a0,5+2a0,5+12a0,52a0,51a0,5+1.a0,5+1a0,5 

             =a0,5+2a0,5+1a0,52a0,51.1a0,5

=a+a0,52a+a0,5+2a1.1a0,5=2a1 

Chọn D.


Câu 5:

Rút gọn biểu thức xxxx341x41xx34+1x4+1x3 (với x>0,x1 ) ta được

Xem đáp án

Ta có: xxxx341x41xx34+1x4+1x3

        =xxxx24+x4+1xx24x4+1x3

        =xxxx4+11x43=xx11x3=x3.

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận