Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 962 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0 và x9. Cho biểu thức: M=1x+3+x+9x9.x2

Rút gọn M được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

Đồng quy các phân thức trong ngoặc hoặc rút gọn

Lời giải


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x0 và x9. Cho biểu thức: M=1x+3+x+9x9.x2

Với x = 4 thì M = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn M

Bước 2: Thay x = 4 vào biểu thức M đã rút gọn rồi tính

Lời giải


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x0 và x9. Cho biểu thức: M=1x+3+x+9x9.x2

Tìm x để M

Đáp án: x...;...;...;... (các giá trị của x viết theo thứ tự tăng dần)

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức rồi rút gọn biểu thức

Bước 2: Biến đổi biểu thức về dạng: m+nfx với m,n

Bước 3: Tìm x thỏa mãn fxƯ(n)

Bước 4: Tìm x và so sánh với điều kiện rồi kết luận

Lời giải

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0; 4; 16; 36


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận