Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án

  • 821 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 51243+48=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng: Quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Bước 2: Cộng trừ các căn thức đồng dạng

Lời giải

Ta có:

51243+48=54.343+16.3=10343+43=103

Vậy đáp án cần điền vào chỗ chấm là 103


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Cho biểu thức B=xx3+2x24x9

Rút gọn B

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

Bước 2: Tìm mẫu thức chung và quy đồng

Bước 3: Thực hiện các phép biến đổi khác để rút gọn B

Lời giải


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: B=xx3+2x24x9

Với B = 2 thì x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

Bước 2: Tìm mẫu thức chung và quy đồng

Bước 3: Thực hiện các phép biến đổi khác để rút gọn B

Bước 4: Biến đổi phương trình B = 2 về dạng  

Bước 5: Giải phương trình

Bước 6: Kết hợp với điều kiện của bài toán để kết luận nghiệm

Lời giải

Vậy để B = 2 thì x = 4

Vậy đáp án cần điền vào chỗ chấm là 4


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho biểu thức: B=xx3+2x24x9

Với x = 16 thì B = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

Bước 2: Tìm mẫu thức chung và quy đồng

Bước 3: Thực hiện các phép biến đổi khác để rút gọn B

Bước 4: Thay x = 16 vào biểu thức B đã rút gọn

Lời giải

*Chú ý: Ta có thể thay x = 16 trực tiếp vào biểu thức B ban đầu để tính.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận