Trắc nghiệm Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và Ứng dụng có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 1627 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đổi biến u = lnx thì tích phân I=1e1-lnxx2dx thành:

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số x = f (y), trục trung và hai đường thẳng y = a, y = b. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Oy là

Xem đáp án

Công thức tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số x = f (y), trục Oy và hai đường thẳng y = a, y = b (a < b) quanh trục Oy là: V=πabf2ydy

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b. thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là:

Xem đáp án

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b) quanh trục Ox là: V=πabf2xdx

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận